POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

ATVP - AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV RS

15.05.2018

ATVP predstavila novosti s področij investicijskih storitev in skrbništva

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na izobraževalnem seminarju, namenjenem borznoposredniškim družbam, bankam in družbam za upravljanje, ki opravljajo investicijske storitve in posle, predstavila Smernice ESMA za oceno znanja in usposobljenosti in Smernice ESMA o upravljanju produktov, Uredbi 1286/2014 (PRIIP) in 2016/1011 o referenčnih vrednostih (Benchmark) ter udeležence seznanila s poročevalskimi zahtevami po MiFID II/MiFIR. Na izobraževalnem seminarju, ki je potekal vzporedno, so predstavniki ATVP predstavili novosti s področja skrbniških storitev za pokojninske sklade in notranje sklade zavarovalnic.... >več


10.05.2018

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 9. 5. 2018, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika.... >več


24.04.2018

Nedostopnost spletnih strani ATVP

Zaradi menjave ponudnika interneta bodo od srede, 25. 4. 2018, od 17.00 ure do predvidoma četrtka, 26. 4. 2018, do 6.00 ure spletne strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) nedostopne.... >več


23.04.2018

Druga obsodba za zlorabo notranjih informacij

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pozdravlja odločitev, ki jo je tik pred zastaranjem kazenskega postopka zoper Marka Kryžanowskega zaradi zlorabe notranjih informacij sprejelo Višje sodišče RS v Ljubljani. Gre za drugo obsodilno sodbo zaradi zlorabe notranjih informacij, izrečeno v zadnjem letu. Sodba daje pozitiven signal slovenskemu kapitalskemu trgu in svarilo pred tovrstnimi dejanji. Za ATVP kot nadzornika trga finančnih instrumentov pa pomeni potrditev njenega pravnega naziranja in usmeritev glede nadzora nad tovrstnimi dejanji. ... >več


10.04.2018

Ustavno sodišče RS odločilo: določba prvega odstavka 243. člena KZ ni bila v neskladju z Ustavo

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela odločbo Ustavnega sodišča RS v postopku za oceno ustavnosti prvega odstavka 243. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo; KZ), začetem na zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani. Ustavno sodišče RS je odločilo, da prvi odstavek 243. člena KZ ni bil v neskladju z Ustavo.... >več


27.03.2018

ESMA sprejela sklep o prepovedi binarnih opcij in omejitvi trgovanja s CFD-ji za male vlagatelje

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je z namenom večje zaščite malih vlagateljev sprejel sklep o sprejetju ukrepov prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij in pogodb na razliko (CFD-jev), vključno z valutnim trgovanjem forex, malim vlagateljem v vsej Evropski uniji. Navedeni ukrepi, ki jih ESMA sprejela v skladu s 40. členom Uredbe o trgu finančnih instrumentov (Uredba 600/2014 – MiFIR), bodo veljali tri mesece, po izteku tega obdobja pa bodo morda podaljšani.... >več


23.03.2018

Prenos finančnih instrumentov, drugega premoženja in vodenja računov strank GBD BPD na BKS Bank AG

GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d. (GBD) je na podlagi sklepa skupščine z dne 14. 2. 2018 začela s postopki za prenehanje opravljanja investicijskih storitev in poslov skladno s 159. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov. V okviru teh je GBD z BKS Bank AG sklenila pogodbo, na podlagi katere bo predvidoma konec aprila 2018 prenesla finančne instrumente in drugo premoženje strank, ki ga upravlja, vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in opravljanje drugih storitev, ki jih opravlja za stranke, na BKS Bank AG, Bančno podružnico, Ljubljana. Za vse stranke, ki imajo v GBD odprt trgovalni račun ali sredstva na individualnem upravljanju, bo prenos brezplačen in jim v zvezi z njim ne bo potrebno storiti ničesar. ... >več


19.03.2018

Razpis drugega izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2018

V letu 2018 bo drugi izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, potekal dne 19. 11. 2018. ... >več


05.03.2018

Ustavno sodišče RS razveljavilo določbo ZNVP-1 o omejitvi stroškov vodenja trgovalnega računa fizičnih oseb

Ustavno sodišče RS je na podlagi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prve, druge in tretje povedi četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) z odločbo z dne 7. 2. 2018 razveljavilo prvo in drugo poved četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1 ter zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje povedi četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1.... >več


27.02.2018

Objava sklepov o uporabi smernic evropskih nadzornikov v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018, sta bila objavljena Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami in Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov... >več


Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!